MYKLIMA.net                                                                                     

Klima, fakta  og synspunkter.
  
nettsted eier: Arthur Ellingsen mail: arth
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Norske politikere bruker samfunnets, dine og mine resursser feil! Det gjelder alle CO2-reduserende tiltak! Effekt: Økonomien ruineres! Natur og miljø ødelegges! Klimaendringer skjer, likevel har  CO2 utslipp ingen målbar effekt på klima! 
Bli med i flg. FB-gruppe: Klimarealistene. Bli medlem av Klimarealistene.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klima/miljøsaken - i klartekst.

Miljø og natur må skjermes!
Full enighet!
Reduksjon av CO2 utslipp har ingen positiv effekt, tvert imot! Det er fornuftig kunnskapsbasert forvalting som skal til!

Klima kan ikke manipuleres!
En reduksjon av CO2 utslipp har ingen målbar effekt! Hittil ikke påvist vitenskapelig!

Dette er uomtvistelige fakta.
IPCC / Parisavtalen må skrotes. Likeså alle CO2-reduserende tiltak!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klimafakta liink
Om politikk g fotskning i krise. Kommentarer, link.
Den bortkastede klimakampen, link.
Enkeltstående kommentarer / innlegg finner du her:
Link.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K L I M A - kommentarer til vitenskap og politikk
Hva om klima ....?
Følgende kan være nyttig å ha med seg før man leser videre, forhåpentligvis en hjelp til å tenke selv! les HER
Klima og vitenskap
I henhold til god vitenskapelig metode fremsetter man hypoteser og underbygger dem med forskning. Det gir grunnlag for å løfte opp hypotesen til en teori som underlegges videre forskning for å avkrefte eller bekrefte teorien. Uten dette grunnlaget forkastes hypotesen som noe det ikke er verdt å investere en videre forskning i. Les HER
Klima og vitenskap II
Fravær av vitenskap. I 1986/87 utarbeidet United Nations Environment Program (UNEP) dvs. FNs miljøprogram en rapport, «Our Common Future» «Vår felles fremtid», med Gro Harlem Brundtland som leder av arbeidet med rapporten også kalt Brundtlandrapporten. Les HER
Klima og Drivhuseffekt - sannheten Sannheten er at det vitenskapelige er på ingen måte opplest og vedtatt hva gjelder klima og drivhuseffekt. Les HER

Klimapolitikk – er faktagrunnlaget i orden?
Kunnskap er stikkordet for gode beslutninger. Mangelfulle kunnskaper eller direkte fakta feil gir dårlige beslutninger. Når man meisler ut klimapolitikk så er faktagrunnlaget vitalt. Hvordan står det egentlig til? F.eks. Er utsagnet «Klima er menneskestyrt.» belagt med riktige fakta? Les HER
CO2  i klimasystemet - fakta
CO2 i atmosfæren måles i parts per million – ppm. Nå skal det være målt 408 ppm. Dette betyr at CO2 utgjør 0,0408% av atmosfæren. Les HER.
Global oppvarming - sannheten
Temperaturmålinger danner grunnlaget for en vurdering av tilstanden globalt. Målingene samles i en global gjennomsnitt temperatur. Over tid har man avdekket feilkilder i disse målingene. Det har ingen hensikt å gå inn i detaljene i eksemplene men her å merke seg at det er gjort korrigeringer eller harmonisering. Så har man tatt i bruk metoder for målinger som ikke er belemret med slike feilkilder, eks. målinger fra satellitt,  Les HER

Arktis havis - fakta
Observasjoner (*) viser at havisen i Arktis er på laveste utbredelse i september.
Figuren t.h. viser årene 2012 – 2019. Rekord minimum 2012 prikket rød linje. 2019 blå linje. Det man ser er at havisen bygger seg opp igjen, hvert eneste år, også i år! Havisen er på topp i mars og når omtrent samme nivå hvert eneste år.
Topp på ca 14,5 og bunn på ca 4,5. Dvs. en ganske stor svingning over året.
Det er ingen grunn til å tro at det snart blir isfritt! Les HER

Hvorfor bommer IPCCs modeller?
Grafiske fremstillinger og animasjoner benyttes mer og mer og blir oppfattet som absolutte sannheter. Få kommer på å stille spørsmål ved fremstillingenes riktighet. Naturlig nok fordi man har ikke spesielle kunnskaper om sakskomplekset.  Les HER

Klimamodellering er kvasivitenskap.
IPCCs modellers langsiktige prognoser bommer hvert eneste år. Så går forskere inn og raffinerer modellene og neste år bommer de litt mindre, men fortsatt bommer de. Det er to mulige årsaker til at de bommer. 1) Klimagassenes effekt tillegges for stor vekt. 2) andre forhold i klimasystemet tillegges ingen eller for liten vekt. Personlig tror jeg det er en kombinasjon av 1 og 2. Uansett er det store usikkerheter knyttet til langsiktige prognoser for utviklingen av den globale gj.sn. temperaturen.  Les HER

Ingen signifikant oppvarming på 170 år.
170 Years of Earth Surface Temperature Data Show No Evidence of Significant Warming  Author: Thomas K. Bjorklund, University of Houston, Dept. of Earth and Atmospheric Sciences.
October16, 2019
Key Points
1. From 1850 to the present, the noise-corrected, average warming of the surface of the earth is less than 0.07 degrees C per decade. 
 2. The rate of warming of the surface of the earth does not correlate with the rate of increase of fossil fuel emissions of CO2 into the atmosphere.
3. Recent increases in surface temperatures reflect 40 years of increasing intensities of the El Nino Southern Oscillation climate pattern.

Link  til publiseringen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------