KLIMA-politikk bør være FAKTA-basert.

Klimapolitikken bør være faktabasert! Men er den det? Er det ikke på tide å få slutt på synsing og udokumenterte påstander? Hvorfor påstår så mange at vitenskapen er avgjort når den ikke er det? Politikere og media/ journalister hevder at det de gjør og skriver mht. klimasaken er faktabasert. Og det skjer mens det enda ikke er ført vitenskapelige bevis for påstanden at klimaendringene er menneskestyrt.   Klimapanelets modeller stemmer ikke med målinger men prognostiserer likevel en ekstrem utvikling. Ekstreme klimasituasjoner dokumenteres av meteorologer, forskere og media, og presenteres som å skulle være forårsaket av menneskenes utslipp av CO2 og med det inntrykk at reduksjon i utslipp skal eliminere slike situasjoner.
Det er for tiden mye synsing om klima endringer og årsakene til dem.
Det kan derfor være nyttig å ha et felles ståsted mht. hva det dreier seg om. Dette er et forsøk på å skape dette grunnlaget.
Journalister og politikere bør lese følgende før de jobber videre med klimasaken.
Klimapåstandene.
 1. Det sies å være en veksthus effekt i atmosfæren som styres av såkaldte klimagasser og som bevirker klimaendringer. CO2 er den dominerende gassen i sammenhengen. Veksthus effekten slik den ofte beskrives forårsakes av oppsamling av energi i klimagassene i atmosfæren og som en del av tilbakeføres til jorden og gir en oppvarming.

 2. Så sies det at utslipp av CO2 fra menneskene forsterker veksthuseffekten med økende global oppvarming som resultat. Samtidig gis det inntrykk av at reduksjon av utslipp reduserer den globale oppvarmingen med bedre klima som konsekvens.

 3. Konkret er det snakk om påståtte egenskaper ved disse klimagassene. Et begrep er GWP - "global warming potential" - globalt oppvarmings potesial. Et annet er "radiative forcing" - strålings pådriv.

 4. Et er gassens energi absorbsjonsevne noe annet er om det leder til en oppvarmingseffekt eventuelt hvordan det kan skje.

Fakta om CO2 i atmosfæren.

 1. Atmosfæren inneholder nå 400 ppm CO2 eller 0,04%. (ppm – parts per million). Mengden CO2 i atmosfæren øker. Dette måles av et observatorium på Hawaii.

 2. Menneskenes utslipp pr. år er anslått av UNSTAT. Når anslagene pr. land slås sammen blir det  til 6,67ppm eller 0,0007%.

 3. Menneskenes utslipp til luften utgjør en liten del av det som slippes ut fra jorden. 2.8% sies det! 
 4. Resten av atmosfæren utgjør 98,96% i tillegg utgjør vanndamp ca 10000ppm eller ca 1%. Dette iflg. "klimagasser" på Wikipedia.

 5. Millioner av år tilbake i tid har mengden CO2 vært mye høyere og det uten utslipp fra menneskene. Eks. 4000 ppm.

 6. Atmosfæren står ikke stille og er følgelig ikke homogen. Dvs. det er variasjoner i sammensetning og tetthet over tid og fra sted til sted. Dette gjør observasjoner meget vanskelig.

Fakta om modellering.

 1. Modeller er metoder for å visualisere et tallmateriale.

 2. Kilden til tallmaterialet kan være matematiske beregninger, observasjoner og/eller fysiske fakta.

 3. Fysiske fakta, kan være egenskaper som man finner eller mener å finne i det systemet man modellerer.

Oppsumert er modellering matematikk og databehandling og putter man inn feil blir det man får ut feil. Veksthus effekten er et eksempel på det. Klimagassene er tillagt egenskaper, som GWP - global warming potential, som passer fint i modelleringen men som det ikke er ført vitenskapelig bevis for. RF - "Radiative forcing" - strålings pådriv - skal være det viktigste elementet i veksthus effekten.  Et er gassens energi absorbsjonsevne noe annet er om det leder til en oppvarmingseffekt. Modellene påstår det men er i seg selv ikke det nødvendige vitenskapelige bevis for en slik effekt.

Matematiske modeller, selv om de stemmer med målinger, er ikke det nødvendige vitenskapelige beviset for at klima endringene er menneskeskapt. Det vil simpelthen være en logisk feilsluttning!

Fakta om global oppvarming.
Grafene forteller oss flg.:
 1. Temperaturen på jorden går i sykler på mange tusen år og akkurat nå er vi på topp. Det er derfor å forvente ekstra ekstreme værutslag nå men også at temperaturen vil gå ned de nærmeste ti-årene.. Se den ene grafen.

 2. Det er alment kjent at den globale gj.sn. temperaturen (GGT) har økt med 0,8 C de siste 150 årene. Det er svært lite, 0,005 C pr. år. RSS målinger de siste 35 årene viste en økning på 0,444 C som også er svært lite pr. år, 0,013 C pr. år.  GGT har vært  svært stabil og det er ingen grunn til å forvente drastiske endringer..

 3. GGT har flatet ut de siste 18 årene, dette er den velkjente «pausen» som ikke blir borte selv når RSS justerer sine data for «dagaktive effekter» som de sier. CO2 øker mens temperaturen flater ut, ikke akkurat i samsvar med påstanden om menneskeskapt klima eller global oppvarming pga. CO2 utslipp. Se grafen fra RSS.

 4. Klimapanelets (*) simuleringer / modeller viser ekstremt mye oppvarming i forhold til observerte verdier. De er feil og kan ikke tillegges vekt. Jfr. RSS grafen.

 5. Variasjonene i målingene (se RSS graf) fra år til år kan bare forklares gjennom naturlige variasjoner. CO2 i atmosfæren varierer ikke i samsvar med dette år for år.

 6. GGT sier ingen ting om forekomsten av ekstremvær. Den er heller ikke bestemmende for ekstremværets styrke. Ekstremværet og dets styrke bestemmes kun av naturlige variasjoner. At GGT akkurat nå er på topp i syklene gir et dårligere utgangspunkt når ekstremvær intreffer.

*) Klimapanelet presenterer likevel kurver som stemmer med modellen. Det kan skje bare ved at data settene er manipulert, eller som de sier harmonisert.

Fakta om det såkaldte vitenskapelige konsensus.

Dette argumentet blir man møtt med i debattene om klima. "Når så mange forskere mener dette så må det jo være sant."

Her er hva konsensus virkelig er:

Cook et al undersøkte ca 12000 forskningsrapporter og fant at 32% ca 3840 av dem inneholdt påstanden om at klimaendringene var menneskeskapt. Så fant han noen få som uttrykte at klimandringene ikke er menneskeskapt eller var nøytral. Slik fremkom 97,1% vitenskapelig konsensus. Nå er det bare slik at ingen av de 3840 rapportene  førte et vitenskapelig bevis for at klimaendringene er menneskestyrt. Dermed er det kun en påstand gjengitt av mange (noen) som faktisk er det samme som å si at «mange sier at ....» som noen tyr til når de mangler valide argumenter å fremføre i diskusjonen.  Så 3840 av 12000 er blitt til 97,1%. Kreativ prosentregning er det beste man kan si om dette.

Cooks arbeide mer detaljert og med referenser til hans arbeide: http://myklima.net/KonsensusCook.html

Satt i pennen av:

Arthur Ellingsen
realist

arth at artarn.net
Globale temperatur sykler.

RSS temperaturmålinger fra sattelitt i nedre luftlag.