KLIMASAKEN om igjen

Jeg er realist og kjøper ikke alltid påstander uten å vite mer, spesielt ikke hvis påstanden høres usannsynlig ut. Som påstanden om at klimaendringene skulle være menneskeskapt er det. Hvilken vitenskapelig forskning baserer påstanden seg på?

Det førte meg tilbake til 1880-tallet og til den svenske forskeren, Arrhenius, som med samtidige forskere forsket i bl.a. CO2s energi absorberende egenskaper og som spekulerte i om det kunne gi en oppvarmende effekt i atmosfæren. En veksthus effekt. Det ble bare med påstanden. Men ideen var sådd.

I 1986 gjorde lederen av WMO, meteorologen Bert Bolin et al et arbeide, "The Greenhouse Effect, Climate Change and Ecosystems".

I 1987 kom UNEP (FNs miljøprogram) ved Gro Harlem Brundtland med rapporten
"Our Common Future", Brundtlandrapporten. Her omtales veksthuseffekten som menneskeskapt.

Så i 1988 etablerte WMO (Bolin) og UNEP (Brundtland) IPCC (Klimapanelet) med
meteorolog Bert Bolin som første leder.

(The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) was established by World Meteorological Organization and United Nations Environmental Programme (UNEP) in 1988 to assess scientific, technical, and socioeconomic information that is relevant in understanding human-induced climate change, its potential impacts, and options for mitigation and adaptation.)

I 1990 kom IPCCs første Scientific Assesment Report. Der finner man flg.:
"The enhanced greenhouse effect has not yet been detected unequivocally (utvetydig) in the observational record."

Med dette bakteppet tenker jeg det kan være greit å se nærmere på den vitenskapelige siden av selve Klimasaken. Det er en tung materie som de fleste overlater til de med faglig tyngde og innsikt. Flg. er en gjennomgang av hva jeg har fått frem om vitenskapen rundt klimasaken. Det er i et språk som de fleste skulle forstå!

Vitenskapelig metode.
I henhold til vitenskapelig metode fremsettes en hypotese medfølgende forskning som underbygger hypotesen. Hvis det ikke vedlegges en slik forskning eller hvis den falskforklares så forkastes hypotesen. Slik forskning er fakta i form av målinger / observasjoner og/eller lab.forsøk. I henhold til metoden kan det fremmes en ny hypotese, gjerne modifisert, som underbygges med forskning. o.s.v.
Men uten vitenskapelig underbygging ingen hypotese!

Klimahypotesen
Hypotesen sier at det skal være en «drivhus effekt» i atmosfæren som drives av CO2 og som av en økning pga. menneskenes utslipp av CO2 forsterkes og skal føre til en økt global oppvarming som igjen skal føre til ekstremere klimautslag.

Veksthus effekten.
Slik den beskrives skal energi-avgangen ikke bare stoppe opp i atmosfæren men også mates (!) tilbake til jorden (feed-back) og slik føre til en forsterket global oppvarming. Det er viktig å ha klart for seg at det skapes ikke mer energi i atmosfæren. Ny energi kommer fra jorden og havene, som mottar mer energi fra rommet i form av UV stråling som passerer atmosfæren. Dvs. det som ikke reflekteres ut i rommet igjen.

Fysikkens lover.
Klimasystemet er komplekst og dynamisk, bestående av jorden, havene og atmosfæren. Dette systemet påvirkes utenfra gjennom stråling og partikler fra rommet. Strålingen inn er UV (ultra violett), deler reflekteres ut i rommet igjen, mens deler går igjennom atmosfæren og treffer og varmer opp jorden. Partiklene påvirker atmosfæren eventuelt går igjennom og treffer jorden.
Atmosfæren som sådan holdes på plass av gravitasjonskraften. Energiavgang skjer fra det ytterste laget i form av IR stråling.
Atmosfæren som helhet forsinker energi-avgangen i henhold til fysikkens lover, nærmere bestemt de termodynamiske lovene. Energien utveksles / forflyttes i dette systemet gjennom konduksjon, konveksjon og absorbsjon / stråling.
Ikke bare stråling som beskrivelsen av veksthus effekten er basert på.

Forskning som underbygger klimahypotesen.
Det foreligger ingen lab.forsøk eller målinger / observasjoner som entydig beviser at det finnes en «veksthuseffekt». Hadde det eksistert slik forskning ville Klimapanelet ha dokumentert det og man ville fått en henvisning til denne forskningen fra alle forskere som hevder at «veksthus effekten» finnes!
Da ville det ikke vært noe å diskutere!

Men slik dokumentasjon er fraværende i all kommunikasjon om klima endringene.

Forskning som motsier klimahypotesen.
I denne forskningen måler man overflatetemperaturen på ikke bare jorden men også
andre planeter og finner at kalkulert temperatur stemmer med god nøyaktighet med målt temperatur. I temperaturkalkylen, la oss kalle den gass-formelen, inngår atmosfærisk trykk ved overflaten, gasskonstanten 8,314 J/Kmol, atmosfærisk tetthet ved overflaten og atmosfærisk gjennomsnittlig molekylær vekt. Disse parametrene endres ikke merkbart om CO2 i atmosfæren økes, f.eks. fordobles. NB! CO2 er 0,04% av atmosfæren! Eller som noen påstår nå 0,04033 % (403,3 ppm).
Man kalkulerer en overflatetemperatur som stemmer med målt temperatur.  Parametrene i kalkylen er upåvirket av variasjoner i CO2.
For spesiellt interesserte, en presentasjon på norsk med fakta linker.:
http://fakta360.no/2017/11/03/er-co2-klimamyten-kaputt/

Målinger / Observasjoner av globale temperaturer.
Når det gjelder målinger / observasjoner så skulle man tro at det er enklere å forholde seg til det som valide fakta. Men slik er det ikke. Målingene av globale temperaturer skjer på bakken og fra værballonger, eller fra satellitt. Her er det usikkerheter og nye usikkerheter introduseres av visse forskere som «harmoniserer» dataene i henhold til metoder som enten holdes skjult og/eller som man kan diskutere anvendelsen av, jfr. den statistiske kriegingmetoden.

Bakkemålinger skjer fra et begrenset antall punkter, dvs. dekker ikke hele kloden. Man har tilført punkter ved hjelp av en statistisk metode som kalles Krieging metoden. Det er grunn til å være kritisk til applisering av en statistisk metode på etablering av ikke eksisterende målepunkter. Bakkemålinger startet man med lengre tilbake i tid enn satellitt målinger. Bakkemålingene er forbedret over tid men også utsatt for endringer i målemiljøet pga. bl.a. urbanisering. Disse målingene er harmonisert, dvs. modifisert, noe som gjør at det stilles spørsmål ved sluttresultatets korrekthet. Dette blir ikke bedre av at målinger levert til Parisavtalen ble modifisert mens modifiseringen er ikke arkivert og derfor ikke tilgjengelig for kritisk gjennomgang.

Satellittmålinger dekker hele kloden og er slik sett bedre enn bakkemålinger. RSS (Remote Satellite Systems) måler temperaturer i de nedre luftlag i atmosfæren. Målinger det er all grunn å lite på. Men de startet disse målingene for kun 36 år siden, dvs. de kan ikke fremvise tall flere hundre år tilbake i tid. De har imidlertid påvist «pausen», en utflating tendens i den globale temperaturen de siste 18 årene. Deres målinger viser en gj.sn. årlig temperaturøkning på 0,0184 grader. Dette er en svært liten økning som ikke stemmer med økningen av CO2 i atmosfæren. Det, som hypotesen om en veksthuseffekt påstår, skjer ikke. Dvs. en sterk økning i den globale temperaturen tilsvarende økningen i CO2 skjer ikke. Hypotetisk, om temperaturøkningen fortsetter slik RSS påviser, så vil den om 100 år ha økt 1,84 grader og ikke 2 eller fire grader på få ti-år.
Dette stemmer dårlig med skrekkscenariet som Klimapanelet og tilhengerne proklamerer.

Matematiske modeller. benyttes av Klimapanelets tilknyttede forskere / meteorologer til visualisering av en utvikling som i dette tilfellet gjelder utviklingen av den globale gj.sn. temperaturen. For å gjøre en lang historie kort, RSS påviser at de matematiske modellene stemmer ikke med målingene, at de projiserer en alarmerende utvikling som ikke stemmer med virkeligheten. De bygger på forutsetninger som er feil og da blir resultatet feil. Jeg tenker at dersom man fjerner «veksthus effekten» i modellene så vil de stemme mye bedre! Det skal også tilføyes at matematiske modeller i seg selv og alene er ikke tilstrekkelig bevis for hypotesen. Det vil være en logisk feilsluttning!

Klimagasser er en samling gasser der den molekylære strukturen er mer kompleks i forhold til Nitrogen og Oksygen i atmosfæren. Disse gassene absorberer derfor mer energi når de utsettes for IR stråling enn Nitrogen / Oksygen. Dette er nok opphavet til hypotesen om en veksthus effekt (jfr. forsker Arrhenius på 1880-tallet.) Hvilke gasser er det snakk om og hvor mye er det av dem i atmosfæren? Vanndamp, CO2, og Metan er slike gasser. Og som man kan se nedenfor utgjør de en svært liten del av atmosfæren. Vanndamp er det ca 10000 ppm (parts per million) av eller 1 % i atmosfæren. CO2 er 400 ppm eller 0,04%. Metan er 0,7 ppm eller 0,00007%. Så er det noen andre gasser som hver utgjør i størrelsesorden 1 ppm eller 0,0001 % i atmosfæren. Tilsammen utgjør disse gassene 1 – 1.04 % av atmosfæren der vanndamp er 1%.
UNSTAT har estimert menneskenes samlede årlige utslipp til å være 6,67 ppm eller 0,0007%. Bare en liten del av dette går ut i atmosfæren! Norges utslipp er estimert til å være 0,14% eller 0,0093 ppm eller 0,0000009% av atmosfæren.
Å regne utslippene i tonn er opplagt til for å villede. Norges utslipp har over
hode ingen signifikant effekt på mengden CO2 i atmosfæren! Åpenbart er Klimapanelets strategi feil. Det er fem seks land som slipper ut mesteparten av CO2, innsatsen burde vært der.

Men saken er den at man er blitt forledet til å tro at menneskene og spesiellt Norge kan påvirke den globale oppvarmingen. Slik er det definitivt ikke!

Kontroll spørsmål.
Er hypotesen underbygget med vitenskapelig forskning? Hva skulle isåfall det være og er den fagfellevurdert og godkjent?
Er målingene / observasjonene modifisert / harmonisert og er de fagfellevurdert og godkjent?

Konklusjon.
Hypotesen om en veksthus effekt i atmosfæren er ikke påvist vitenskapelig, snarere tvert imot og må følgelig forkastes. Menneskene styrer ikke klimaendringene! Alle tiltak basert på dette må reverseres / fjernes. Nye realistiske strategier mht. ekstreme utslag av klima må utarbeides.

La det i sammenhengen være sagt at gode miljøtiltak bør beholdes men da basert på virkelige og ikke oppdiktet fakta. Det må ikke bli slik at man hauser opp problemet unødvendig. Som når man regner Norges CO2-utslipp i tonn.

Arthur Ellingsen
Realist