Klimapapegøyene – er du en av dem?

Det er meningsløst å føre en diskusjon med en som ikke kan begrunne sine påstander med fakta. Det er alt for mange papegøyer som opptrer i diskusjoner om klima uten å bidra med valide fakta referanser som underbygger påstandene. Papegøyen lærer seg en lekse og gjentar den i det uendelige. Du skulle ikke tilfeldigvis være en av dem? Er du klar over at da er du egentlig ikke meningsberettiget?

For å være meningsberettiget i klimasaken må du kjenne og forstå fakta!

Det kan være utfordrende nok, og de fleste har ikke kunnskapene som skal til og vil nok velge å støtte seg til andre, presumtivt en man tror har de nødvendige kunnskapene.

Det man ikke skjønner er at da plasserer man seg selv i kategorien jeg har valgt å kalle «klimapapegøyer». De som står frem og gjentar det samme som «forskeren» hevder og da uten henvisninger til fakta som begrunner påstanden.

Hva gjør man da?

Jo da avstår man fra å diskutere og henviser alle spørsmål til den som underbygger sine påstander med fakta! Dette skjønner naturligvis ikke «klimapapegøyene»! De forstår ikke eller vil ikke forstå at henvisninger til «mange som sier at ....» er ingen valid begrunnelse for påstandene.

Hvem er så denne med nødvendig faglig innsikt / kompetanse?

Vedkommende må kjenne til de fysiske lover som rår i det komplekse og dynamiske / kaotiske systemet, jorden, havene og atmosfæren. Forflytting av energi i dette systemet følger de termodynamiske lover i fysikken. Energi overføres ved hjelp av konveksjon (forflytting), konduksjon (berøring) og stråling / absorbsjon. Fordi dette systemet er dynamisk / kaotisk skjer denne utvekslingen av energi kontinuerlig og på forskjellig måte over tid. Å gjenskape dette dynamiske / kaotiske systemet i et laboratorium er ekstremt vanskelig for ikke å si umulig.

Vedkommende må selvsagt også underbygge sine påstander med fakta. Ellers vil vedkommende også fremstå som en «klimapapegøye» og er dermed heller ikke berettiget å ha meninger om klima.

Det er uomtvistelig fakta som har betydning ikke personen som fremfører dem.


Hvilke fakta kan det da være snakk om?

Konkret dreier det seg om observasjoner / målinger. Sentralt står målingene av endringer i globale temperaturer. Tanken er at den globale gjennomsnitts temperaturen (GGT) skal fortelle oss om det er en alvorlig endring i de klimatiske forholdene. Det vi vet om disse målingene er at med sattelitt målinger som er utført de siste 35-40 årene er presise og dekkende. Mens, tidligere 150 års målinger er upresise, er mangelfulle og belemret med feil. De har derfor vært gjenstand for modifisering / harmonisering av selve målingene og i form av tilførte målepunkter og resultater gjennom en statistisk metode (krieging) det er tvilsomt om man kan applisere på dette området, måling av temperaturer.

Laboratorie forsøk skal ikke avvises selv om en gjennskaping av klimasystemet er umulig. Sluttninger trukket på basis av slike forsøk må vurderes av uhildede med nødvendig faglig bakgrunn og kompetanse, fagfellevurderes.

Et godt eksempel er CO2s påviste strålingsabsorberende egenskaper. Det er uomtvistelig fakta og ingen grunn til å betvile. Men når man fremsetter påstanden om at CO2 har et «globalt warming potential (GWP)» så er ikke det underbygget med målinger eller holdbare lab.forsøk.

Dette leder oss tilbake på reelle målinger på klimasystemet direkte som de beste fakta å forholde seg til. Dvs. til målinene av global gj.sn. temperatur (GGT).

Matematiske modeller.

Meteorologer er etterhvert blitt flinke til å beskrive prosessene i atmosfæren og havene gjennom matematiske modeller. Det er grunn til å spørre hvilken bevisverdi det kan tillegges modellene når det gjelder prosessene i klimasystemet. Etter hvert er man blitt flinke til å se en mulig utvikling over kommende to-tre dager. Men så har Klimapanelet (IPCC) gjennom engasjerte «forskere» å modellere klimasystemet og gjennom de matematiske modellene vise hvilke klima endringer, eller sagt på en annen måte, hvilke GGT endringer som kan forventes kommende 50 – 100 år. Det man kan si så langt er at modellene stemmer ikke med virkelige målinger, dvs avviker sterkt og projiserer en ekstrem uyvikling. Klimapanelet sier at det er noen og 90 prosent sannsynlig at klimaendringene er menneskeskapt og at utfra modeller som stemmer mer og mer så blir det mer og mer sannsynlig at klima endringene er menneskeskapt.

Saken er den at man kan ikke logisk slutte av modeller at klimaendringene er menneskeskapt. Det er en logisk feilsluttning og derfor kvasivitenskap!

Man må kjenne til begrensningene i bruken av matematiske modeller. Man må kunne skille på det modeller presenterer kontra det som er reelle målinger.

Det er ikke enkelt, det blir overveldende for det store flertallet. Da er man henvist til å stole på de som fremstår som autoriteter på området. Forskerne, presumptivt fysikerne med bakgrunn i termodynamisk forskning!

Men altså, Klimapapegøyene – er du en av dem?
Isåfall er du ikke meningsberettiget om klimasaken! Forskere skjerp dere!

Arthur Ellingsen
realist
arth@artarn.net