Har vi virkelig en global oppvarming?

Det er hva vi blir fortalt fra oppslagene i media. Klimaendringene forverrer utslagene av ekstremvær sier man. Og, det påstår man kommer av den globale oppvarmingen som skyldes menneskenes utslipp av CO2.

Det mener man forklares også av at det har vært noen riktig ekstreme værutslag det siste året. Hos oss i form av ekstremt mye og konsentrert regn, i Karibien i form av ekstra kraftige stormer. O.s.v. Dette er imidlertid hendelser som kommer igjen hvert eneste år og med varierende styrke.

Er det en sammenheng mellom global oppvarming og klima endringer?

Først må vi få klart for oss hva global oppvarming er. Så kan vi etterpå danne oss en oppfatning om en eventuell sammenheng.

Global oppvarming forstår de fleste som at temperaturen på jorden stiger over år. For å få et mål på dette måler man temperaturene ved jordens overflate og kalkulerer årets globale gj.sn. temperaturen (GGT). Sett over flere år kan man se om den kalkulerte temperaturen har gått opp eller ned. Når den går opp er det en global oppvarming.

RSS måler temperaturer fra satellitt og skaper gjennomsnitt for jorden pr. år. RSS målinger de siste 36 årene viser en gj.sn. stigning på 0,0184 grader pr. år. De viser også at det var en pause de siste 16 - 18 årene. Grafen fra RSS viser at utviklingen ikke er linjær, den rette linjen er misvisende, skulle hatt en brekk rundt år 2000. Variasjonene er små, noen ganger nede i -0,5 andre opp i +0,3 til +0,7. Det skyldes mest sannsynlig årlige naturlige variasjoner. Det viktigste er at man kan ikke utlede store klimaendringer ut av denne grafen. En svært liten temperaturøkning som over 100 år om den fortsetter slik vil ha økt 1,84 grader.
Det er ingen global oppvarming å snakke om år over år!

Hva er så årsakene til det som oppfattes som klimaendringer?
Da må man se tilbake på hva som har skjedd med temperaturene på jorden over årtusener. Grafen til RSS viser ikke hvor høy den globale gj.sn. temperaturen er, kun variasjonene i temperaturen over år. GISS viser oss utviklingen i absolutt temperatur fra 1880 til 2015, en økning fra ca 14 grader til ca 15 grader. Ca en grads økning på 135 år! 0,0074 grader per år. Igjen svært lite fra år til år. Ingen global oppvarmi
ng å snakke om.

Hvorfor er den økningen i gj.sn. temperatur per år dobbelt så stor de siste 36 årene som årlig økning de siste 135 årene? Og hvorfor flater den ut de siste 16 - 18 årene? Umiddelbart tror man det skyldes at systemet tilføres mer energi de siste årene! Stemmer det?

Hva så med temperaturen over årtusener? Denne grafen viser hva man fant ut av Vostok iskjerner fra Antarktis. I sykler over 420000 år har temperaturen på jorden variert hvor istider har kommet og gått og den globale temperaturen har hatt sine topper syklisk. Og så kan man se at den siste lille istid var temperaturen ca 8 grader lavere, dvs. ca. 7 grader. Det er også verdt å merke seg at akkurat nå så er vi nært en slik topp. Dvs. snart vil temperaturen begynne å gå nedover av seg selv i tråd med de langsiktige syklene!

Det begynte å gå ned for 8000 år siden. For 2000 år siden var temperaturen høyere enn nå! Nok en bekreftelse på at det er ingen global oppvarming, tvert imot. Legg også merke til den røde kurven over CO2 i atmosfæren. Lite CO2 : – høye temperaturer. Stigende CO2: – synkende temperaturer. Der røyk CO2 hypotesen og menneskeskapte klimaendringer.

Er det en kobling mellom den globale temperaturen og ekstreme værutslag?
Blir ekstreme værutslag mer ekstreme når gj.sn. temperaturen er 15 grader kontra 14 grader i 1980? Blir det flere forekomster av ekstremvær?

Svaret er at dette kan ikke utledes av den globale gj.sn. temperaturen og dens svake utvikling over år.

Sammenfatning.
Etter denne gjennomgangen må man slå fast at vi har ingen global oppvarming å snakke om. I henhold til kjente sykler er vi på topp og kommer snart til å få en nedgang i den globale temperaturen. Klima endringer kommer av naturlige variasjoner i klimasystemet. Ekstreme værutslag kan oppstå når som helst dog erfaringsmessig gitte tider på året. Solens stråling er for nedadgående og derfor er det ingen global oppvarming å snakke om. Det mangler ingen energi noen steder, regnestykket går opp dvs. det er ikke behov for den konstruerte veksthuseffekten for å forklare tallene. Det er m.a.o. ikke en slik effekt i atmosfæren.

Atmosfæren som helhet gjør at energien ikke avgis med det samme den er mottatt. Det skapes ikke ny energi i atmosfæren. Atmosfæren bremser energiavgangen. Det skjer ingen tilbakeføring å snakke om av energi til jorden eller havene. Energien slipper ut i rommet kun i form av IR stråling.

I det komplekse og dynamiske systemet bestående av jorden, havene og atmosfæren er det fysikkens lover som gjelder, nærmere bestemt termodynamiske prosesser som konduksjon, konveksjon og stråling / absorpsjon. Systemet påvirkes utenfra av stråling (UV) og partikler fra rommet og av energi fra jordas indre gjennom vulkan utbrudd mm. Ikke KUN stråling som Klimapanelet og Samset, Cicero, forsøker å innbille oss!

Vostok Ice cores: https://en.wikipedia.org/wiki/Ice_core og https://www.nature.com/articles/20859

RSS: http://www.remss.com/research/climate/

GISS: https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/