Globale temperaturers
betydning for klima
Graf 1  (klikk på bildet for å lese)
Graf 2
Graf 3
Graf 4
Måling av globale temperaturer står sentralt i diskusjonen om klimaendringer. Da kan det være nyttig å vite mer om hva man vet i sammenhengen. Grafene til venstre skulle dekke det meste.

Graf1
viser variasjonene i global temperatur over 450000 år. Man kan se høyere temperaturer enn nå for flere 100000 år siden. 
Så det er feil å si at det aldri har vært så høye temperaturer som nå.
Merk også: Temperaturen er, iflg. graf 1 som viser naturlige variasjoner,  høy akkurat nå!


Graf2
viser temperatur variasjoner over de siste 36 årene. Her ser man naturlige variasjoner og en svak stigning samt en utflating de siste årene. Tilsvarende variasjoner i  CO2 er ikke påvist. Klimapanelets modeller avviker sterkt fra det målte og projiserer feil utvikling. Jfr. gul kurve Graf4.
Merk: om de matematiske modellene noen gang skulle komme til å stemme med målinger så kan man ikke konkludere med at påstanden om CO2 er bevist. Det kan bero på tilfeldigheter.

Graf3 viser absolutt global gjennomsnitts temperaturer år for år. Fra 14 C ttil 14,5 C over 35 år. En svært liten stigning. 0,014 C pr. år! Ingen grunn til panikk!
Tenk over hva som skjer når den i henhold til syklene (Graf 1), går ned til 14 C og under det, hvilket med tiden vil skje!

Graf4 viser som sagt Klimapanelets model, gult felt, mot RSSs reelle målinger, blått felt. Modellene projiserer en feil utvikling og kan derfor opplagt ikke tillegges vekt !

/Graf2 og 4 er fra RSS som måler temperaturer i de nedre luftlag fra sattelitt.)


                     

Hvilke naturlover er det som gjelder?

Når det kommer til stykke er det snakk om fysikk. Det komplekse systemet bestående av jorden, havene og atmosfæren styres av fysikkens lover. Nærmere bestemt de termodynamiske lovene. I henhold til disse utveksles energi gjennom konveksjon, konduksjon (*) og stråling / absorbsjon. Atmosfæren som helhet er innvolvert ikke kun små deler av den. Som de 0,04% CO2 i atmosfæren.

Gravitasjonskraften hindrer avgangen av molekyler ut i rommet. Energiavgangen fra det øverste laget er infrarød stråling.
Innkommende solstråler er i det ultra violette spekteret, en del varmer opp jorden og havene, en del reflekteres ut i rommet.

Dermed skulle bildet være komplett.

*) Konveksjon - fortrenging / forflytting av energifylt luft. Konduksjon - berørings overføring av energi fra varm til kald luft. 

Hva skjer egentlig med energien i atmosfæren?

Atmosfæren forsinker avgangen av energi. Avgangen er balansert med innkommende energi slik at akkurat nå erfarer man en meget svak økning pr. år, 0,013C pr. år de siste 35 årene (ref RSS graf2 og 4). Dvs. temperaturen vil de neste 100 årene øke 1,3 C. En prognose god som noen annen! Graf1 viser imidlertid at dette vil ikke vedvare, «pausen» indikerer at det kommer relativt snart til å gå nedover.


Hvem skal man tro på?

Først og fremst fysikerne!


Hvem skal man ikke tro på?

De som fremmer påstanden om at klimaendringene er menneskeskapte  uten samtidig å  frembringe nødvendige vitenskapelige verifisering av påstanden. De som ikke er fysikere! Det dreier seg i første rekke om å vitenskapelig verfisere eksistensen av den påståtte veksthuseffekten i atmosfæren.

Selvproklamerte klimaforskere er ikke fysikere! Meteorologer er ikke fysikere! Politkere og politiske partier er ikke fysikere! Miljøorganisasjone / aktivister er ikke forskere/ fysikere som bedriver forskning. Skuespillere er ikke fysikere! Forskere er ikke nødvendigvis fysikere! Ingen av disse kan tillegges vekt når det gjelder en vitenskapelig avklaring av påstandene om menneskeskapte klimaendringer.

Minner om at det såkalte vitenskapelig konsensus, som er uten den vitenskapelige verifiseringen, må nødvendigvis avvises som bevis.

Satt i pennen av
Arthur Ellingsen
realist
arth at artarn.net